Gizlilik

Gizlilik Politikası

Bu metin İSKOVALA.COM web sitesi Gizlilik Politikası sınırları içinde detay ve bilgi verir.

İşbu İSKOVALA.COM Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (kısaca "Gizlilik Politikası" olarak metin içinde kullanılmıştır) dahilinde "Kullanıcı"; herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla https://www.iskovala.com alan adlı web sitesine/mobil siteye veya İSKOVALA.COM mobil aplikasyonlarına ( bu sanal platformların tamımı “Site” veya “Web Sitesi” şeklinde kullanılmıştır) erişim sağlayan tekil kullanıcılıları kastetmektedir.

İSKOVALA.COM; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri işleme yetkisi olarak, Siteye giriş yapan kullanıcı ve her türlü takipçinin kişisel verilerini sadece işbu Gizlilik Politikasında belirtilen hükümler bazında değerlendirip; koruyacak, işleyecek ve gereken durumlarda 3. Kişilerle paylaşacaktır.

Site üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanan Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikasında yer alan şartları okumuş ve kabul edip onaylamış sayılmaktadır. İSKOVALA.COM, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda her türle tedbiri almak durumundadır ve almıştır.

İŞLENME İHTİMALİ OLAN KİŞİSEL VERİLER KAPSAMI

Kullanıcı, Site üzerinde değerlendireceği hizmetleri okurken veya kullanırken; 

      İSKOVALA.COM'A Açık rıza ile onay verilen kişisel veriler aşağıdaki şekildedir :

- İş İlanı başvuru formunu dolduran kişiler, (Firma Adı, Firma Adresi, E-Posta Adresi, Web Adresi, Yetkili Adı Soyadı, her türlü telefon numarası ve İlan Hüküm ve şartları) bilgilerini verirler.

     İSKOVALA.COM tarafından otomatik yollarla (Teknoloji kullanılarak) elde edilen kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:

- Tarayıcı üstünden alınan çerez (cookie) bilgileri (Bu bilgilerin ne olduğu Çerez Politikamız'da ayrıntılı anlatılmıştır), 

- Kullanıcı giriş ve erişim bilgisi (Kullanıcı’nın Site’de iş ilanı için erişim sağladığı tarih ve saat bilgileri ve IP adresi ile birlikte alınabilen durumlarda internet çıkış Port Bilgileri), 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ GEREKÇELERİ

Kullanıcı’nın kişisel verileri, kanun hükümlerinin çizdiği sınırlar içinde, sadece sitenin kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere İSKOVALA.COM tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir. 

İş verenler tarafından hazır hale getirilen tüm ilanlar global bir dili ile ve çok açık ifadelerle yazılmak zorundadır. İlanların süresi sonlandırıldığında kişisel veriler yayından kaldırılacaktır. Ayrıca İSKOVALA.COM, kanunun verdiği yetkiler dahilinde ve olumlu fayda sağlanması gayesiyle Kullanıcı’nın ayrıca izni almaksızın işleyebilecek ve üçüncü şahıslarla paylaşıma açabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnai durumlar aşağıdadır:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

- Kullanıcı ile İSKOVALA.COM arasında herhangi bir tesis edilmesi veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin elzem olması, 

- Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi şartıyla, İSKOVOLA.COM’UN meşru menfaatleri için veri işlenmesinin elzem olması. 

- Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

- Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

İSKOVALA.COM, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla İSKOVOLA.COM’UN meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği yasal durumlarda mahfuz tutulabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların tamamen ortadan kalkması durumunda kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde İSKOVALA.COM tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda sayılmış olan mücbir hükümlerden en az birinin üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde tesis edilen hükümlerden en az birinin vuku bulması durumunda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü şahıslara aktarılabilir.

Kullanıcı’nın kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılmasını gerektiren haller aşağıdadır:

- Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde İSKOVALA.COM’a ilettiği bilgi, belge, görüş vs talepleri olması hali, 

- Bir marka ve hizmet olarak İSKOVALA.COM internet sitesinin ve mobil aplikasyonunun sahibinin el değiştirmesi durumunda veri transferinin zorunlu hale gelmesi, 

- Veri paylaşımının gerçek ve tüzel kişilerce zorunlu hale gelmesi, iş arayan ve işveren bağlantısının sağlanması halleri. 

- İSKOVOLA.COM’UN ticari faaliyetlerini yürütmek üzere yazılı olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere bilgi ve veri sağlanmasının, bu ilişkilerin devamı açısından zorunlu olması, 

- İSKOVOLA.COM’UN savunma hakkını kullanabilmesi için zorunlu olması, 

KULLANICI HAKLARI

Veri sahibi olarak her Kullanıcı, [email protected] adresine eposta ile ulaşarak bilgi edinebilir:

a) Kişisel verilerin işlenmesinin hangi aşamada olduğunu takip edebilir,

b) Eğer işlenmişse geri dönüş ile bilgi alma,

c) İşlenmiş olan bilginin kullanım amacını öğrenme,

d) lokal olarak bilginin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişilikleri öğrenme,

e) Eksik / yanlış işlenmişse revize talep edebilme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde tamamen silinmesini isteyebilme,

g) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin takibi için bildirim oluşturabilme,

h) Teknoloji temelli incelemeler sebebiyle oluşabilecek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkı tüm kullanıcılarda bulunmaktadır.

Kullanıcı’nın gizlilik halleriyle ilgili her türlü talebinde aşağıdaki yer alan şartlar mutlaka bulunmalıdır:

- Ad, soyadı / yazılı evrak başvurularında ıslak imza, 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar uyruklular için ise bağlı olduğu uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

- Varsa bildirime esas E-posta adresi, telefon ve faks numarası, 

- Talep edilen bildirim konusu, 

- Talep edilen konuya dair her türlü belge veya online evrak. 

- Veri Güvenliğine İlişkin Hükümler

Kişisel veriler, İSKOVOLA.COM’UN host ve serverlarında güven altında tutulmaktadır. Kanun uyarınca İSKOVALA.COM,

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, 

- Kişisel verilere kanun hükümlerine aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli incelemeleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

İSKOVOLA.COM’UN ver güvenliği için her türlü sanal ve fiziki tedbiri almasına rağmen, Site’ye ve/veya mobil aplikasyonlara yapılan saldırılar, ataklar, yasadışı giriş ihlalleri sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İSKOVOLA.COM’UN herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

İSKOVALA.COM, Kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak harici birimlere, şahıslara veremez ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara, internet sitelerine link, bağlantı çıkılması halinde, İSKOVALA.COM söz konusu aplikasyonları, teknolojilerin, internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İSKOVALA.COM, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini gerekli hallerde veya istediği zaman değişebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir şekilde verildiği tarihte geçerlilik kazanır.

UYGULANAN HUKUK VE YETKİ ALANLARI

İşbu Gizlilik Politikası’nın icrasında, değerlendirilmesinde ve kanun dahilinde doğan hukuki ilişkilerin takibinde Türk Hukuku esas olarak görülecektir ve uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğan veya doğabilecek her türlü anlaşmazlık durumunda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.